Årsmøte 2020

Innkalling årsmøte 2020 NMK Hamar – Vendkvern Motorbane

Tid: Onsdag 11. mars 2020, kl. 18:30
Sted: Ifor Williams Norge, Rudshøgda

Møteagenda:
1) Åpning
2) Godkjenne de stemmeberettigede
3) Godkjenne innkalling og agenda
4) Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen
5) Behandle klubbens årsberetning
6) Behandle klubbens regnskap i revidert stand
7) Behandle innkomne forslag
7.1. Beslutte om vi skal søke LF Senior i 2022?
8) Fastsette medlemskontingenter for 2021
9) Vedta klubbens budsjett for 2020
10) Behandle klubbens organisasjonsplan
11) Foreta følgende valg:

Til Styret:
▪ Leder (på valg) ogNestleder (på valg)

▪ Kasserer (på valg) og Sekretær (ikke på valg)
▪ 2 styremedlemmer (1 på valg)
▪ 1 junior representant

Øvrige valg:
▪ Representant(er) til NMK’s på Sportsmøte og Landsmøte
▪ Revisor
▪ Valgkomitè med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte

12) Årsmøtet heves

NB! For å ha forslags- og stemmerett på Årsmøtet må kontingent være betalt

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest tirsdag 25. februar 2020.
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil være tilgjengelig på klubbens nettside senest onsdag 4. mars 2020. Saksdokumenter i trykt form vil være tilgjengelig på Årsmøtet.

Med vennlig hilsen, Styret