Lov for NMK Hamar – Vendkvern Motorbane

Last ned som pdf

Organisasjonsnummer: 993467154
Stiftet: 12. september 2006
Sist endret: 2. mars 2022

Vedtatt på Styremøte 2. mars 2022
Loven bygger på LOVNORM FOR NMK KLUBBER (NBF)
Vedtatt av NMK Hovedstyret januar 2022

Ikke alle punkter er like relevante i dag, for NMK Hamar, men lovnormen er gjengitt i sin helhet, da
situasjonen kan endre seg og gjøre ikke aktuelle paragrafer, relevante.
Punkter som ikke er relevante for klubben i dagens situasjon er markert med gult i pdf og kursiv på web.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål
(1) Klubbens, formål er å drive bilsport organisert av Norsk Motor Klubb (NMK) og Norges
Bilsportforbund (NBF).
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon
(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
(2) Klubben er gjennom tilknytning til Norsk Motor Klubb (NMK) tilsluttet Norges
Bilsportforbund.
(3) Dersom klubben eller noen av dens medlemmer opptrer i strid med Norsk Motor Klubbs lover,
er Norsk Motor Klubb det ansvarlige oppfølgingsorgan. Opptrer klubb eller medlemmer i strid
med bilsportens konkurranseregler, er Norges Bilsportforbund det ansvarlige oppfølgingsorgan.

§ 3 Medlemmer
(1) For at en person skal opptas i klubben må vedkommende:
a) Akseptere å overholde klubben og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til klubben og andre organisasjonsledd i
Norsk Motor Klubb.
(2) Styret i klubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal
personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket
skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til NMK
Hovedstyret innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, som
eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til NMK
Hovedstyret innen to uker.
(3) Medlemskap i klubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.
(4) Medlemmet plikter å overholde klubben og NMKs regelverk og vedtak.
(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
(6) Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i
klubben og skal strykes fra klubbens medlemsliste.
(7) a) Styret i klubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil
ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist
på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om
klageadgang.
b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken.
Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes
innen én måned.
c) Ved fratakelse av medlemskap kan klubbens vedtak påklages til NMK Hovedstyret innen tre
uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre
vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til
NMK Hovedstyret innen to uker. Klubbens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt,
eventuelt når klagesaken er avgjort Ref § 3 (4).
(8) Norsk Motor Klubb sentralt skal føre medlemslister for klubben i elektronisk base
hvor klubben selv kan behandle egne medlemmer og moduler.

II. TILLITSVALGTE

§ 4 Kjønnsfordeling
(1) Klubben skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og
representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved
representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog
slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer
fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes
representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret
innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas.
Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv.
er valgt/oppnevnt.
(3) Ved representasjon må den delegasjonen som møter oppfylle bestemmelsen, hvis
ikke skal antallet representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den
oppfyller bestemmelsen. Årsmøtet kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen
dersom det foreligger uforutsette forhold utenfor organisasjonsleddets kontroll.
(4) NMK Hovedstyret kan pålegge klubben å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt
årsmøte eller foreta ny oppnevning.
(5) NMK Hovedstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen for et valg/oppnevning.
§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte organer og kunne velges/oppnevnes som
representant til årsmøte i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av
kalenderåret, vært medlem av klubben i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til klubben.
(2) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i klubben: medlem
av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor og utvalg som ilegger
sanksjoner og dommer samt behandler appeller.
(3) Et medlem kan ikke ha styreverv i flere klubber som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende
gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller
tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.
(4) Forslagsrett:
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben.
b) Styret i klubben har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben.
c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets
arbeidsområde.
(5) Møte- og talerett:
a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i klubben.
b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker
(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utfører lønnet arbeid for klubben tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra klubben i løpet av et kalenderår.

(2) En arbeidstaker i klubben har ikke stemmerett på klubbens årsmøte, og er ikke valgbar til
styre, råd, utvalg/komité mv. i klubben eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får
relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre
før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3) En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting
eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes
representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.
(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at i klubben gir de ansatte rett til å utpeke
ansattrepresentant(er) til klubbens styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller
oppnevnt.

(6) NMK Hovedstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen
for et valg/oppnevning.

§ 8 Inhabilitet
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å tilrettelegge
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i
sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke
tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken
kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende
har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av
en part.
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i
klubben.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke
vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem
deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan
ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre
organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende
medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder
innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller
kostnad.
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til
det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.
(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klubben.
§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1) Styrer, komiteer og utvalg i klubben er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede.
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme
avgjørende.
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av
medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens
dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle
møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for klubbens
medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.
§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i
forbindelse med utførelsen av vervet.
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart framgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.
(1) Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av
årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom klubben har
daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

(2) Klubben skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Klubb
med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge

alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter
alminnelig lovgivning.
For klubb som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder
uansett følgende:
a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte
hele klubbens aktivitet. Dersom klubben er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte
grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.
b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets
art og omfang tilsier.
d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på
en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
e) Bankkonti skal være knyttet til klubben, og skal disponeres av minimum to personer i
fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.
(3) Klubben skal ha underslagsforsikring.

§ 12 Budsjett
(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.
Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.
(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes
av positiv egenkapital.
(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 13 Utlån og garanti
Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med
betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal
opplyses i note til årsoppgjøret.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 14 Årsmøtet
(1) Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på
annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside.
Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på klubbens internettside eller
på annen forsvarlig måte. I så fall skal det framgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest
én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to
uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til
årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke
kan behandles.
(4) Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer
og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med
møterett.
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst
tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er
oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3
av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være
medlem.

§ 16 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne saklisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle klubbens årsberetning
 9. Behandle klubbens regnskap, og kontrollutvalgets beretning
 10. Behandle forslag og saker
 11. Fastsette medlemskontingenter og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta klubbens budsjett.
 13. Behandle klubbens organisasjonsplan.

Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, kasserer og 4 styremedlemmer og ett varamedlem
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi
styret fullmakt til å oppnevne representantene
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan
stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere
kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer
enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne
avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning.

§ 18 Ekstraordinært årsmøte
(1) Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 2 ukers frist etter:
a) vedtak av klubbens styre eller årsmøte,
b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av klubbens stemmeberettigede medlemmer.
(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort
tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede
medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til
minimumsdeltakelse.
(4) Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i
kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig
innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til
klubbens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

§ 20 Klubbens styre
(1) Klubben ledes og forpliktes av styret som representerer klubben utad. Styret er klubbens
høyeste myndighet mellom årsmøtene.
(2) Styret skal blant annet:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som
er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at klubben har en
tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
økonomistyring.
c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
e) Oppnevne representanter til årsmøter i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke
har valgt representanter.
f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av NMK Hovedstyre.
(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer
forlanger det.

§ 21 Kontrollutvalg
(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a) Påse at klubbens virksomhet drives i samsvar med klubbens og overordnet
organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Ha et særlig fokus på at klubben har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler
benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de
saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon. Kan
ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
e) Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks og eventuelle presiserte andre
oppgaver i klubbens årsmøte
(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som
utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 22 Valgkomité
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem
innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av
valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre
vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell
for vervet.

§ 23 Grupper
(1) Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal
organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens
organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.
(2) Dersom klubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette
grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet.
Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi
hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i klubben. Hovedstyret fastsetter en siste frist for
avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige
møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet
klubbens regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.
c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av
årsmøtet.
(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte
forplikte klubben uten fullmakt fra hovedstyret.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 24 Lovendring
(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs/NMK’s lov/lovnorm,
og gjøre endringene kjent for klubbens medlemmer så snart de er vedtatt av styret.
(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å
ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft
straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes
protokollen til Norsk Motor Klubb sentralt. Ved eventuell motstrid mellom klubbens regelverk og
NIFs/NMK’s regelverk, går NIFs/NMK’s regelverk foran. NMK Hovedstyret kan, som
overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs/NMK’s
regelverk.
(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av klubben selv med mindre endringene følger av
NIFs/NMK’s regelverk eller lovnorm.

§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør
(1) Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det
etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.
Dersom klubbens årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er klubben oppløst uten
påfølgende årsmøte. Klubben skal skriftlig varsle Norsk Motor Klubb senest 14 dager før
klubbens årsmøte behandler forslag om oppløsning.
(2) Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om
sammenslutning eller utmelding av Norsk Motor Klubb treffes i samsvar med bestemmelsene om
lovendring, jf. § 24.
(3) Ved utmelding tilfaller klubbens eiendeler Norsk Motor Klubb eller formål godkjent av NMK
Hovedstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller
annet opphør av klubben tilfaller klubbens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent
av NMK Hovedstyret. Underretning om at klubben skal oppløses, skal sendes til Norsk Motor
Klubb 14 dager før klubben holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

Hamar, 2. mars 2022

Last ned som pdf